Thông tin hữu ích

Về chế độ cho vay trong “Chế độ cho vay từ quỹ học tập dành cho nhân viên điều dưỡng người phúc lợi/Quỹ hỗ trợ tham gia khóa đào tạo nhân viên làm việc thực tế” năm tài chính 2021

Chúng tôi đã soạn ra bản tiếng Anh và tiếng Việt của tờ rơi “Chế độ cho vay từ quỹ học tập dành cho nhân viên điều dưỡng người phúc lợi” và “Chế độ cho vay từ quỹ hỗ trợ tham gia khóa đào tạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi thực tế” năm tài chính 2021. Chúng tôi đã đăng lên để giúp bạn nắm được nội dung.
Vui lòng tải xuống để sử dụng theo phần bên dưới.

Qũy đào tạo nhân viên phúc lợi điều dưỡng
Qũy tham gia đào tạo thực viên

Lộ trình phát triển nghề nghiệp của công việc chăm sóc ở Nhật BảnTrường hợp đã tốt nghiệp các trường đào tạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi, bạn sẽ được cấp bằng nhân viên điều dưỡng người phúc lợi tạm thời, trong khoảng thời gian 5 năm kể từ năm tài chính sau năm tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian đó, nếu bạn đậu kỳ thi nhân viên điều dưỡng người phúc lợi, hoặc tham gia vào công việc như chăm sóc, v.v... trong 5 năm liên tục, bạn có thể đủ điều kiện để tiếp tục làm nhân viên điều dưỡng người phúc lợi (các biện pháp chuyển tiếp cho đến năm 2026).