Chương trình tiếp nhận du học sinh của tỉnh Chiba
Trước tình hình khó khăn trong việc duy trì và đảm bảo nguồn nhân lực điều dưỡng, tỉnh Chiba đã thực hiện kết nối với du học sinh (ứng sinh) với các trường tiếng Nhật tại địa phương, các trường tiếng Nhật trong tỉnh, các trường đào tạo nhân viên điều dưỡng phúc lợi và các cơ sở điều dưỡng để tiếp nhận, cho các du học sinh được an tâm nhập quốc và làm việc tại tỉnh Chiba.
Chúng tôi đang hỗ trợ các du học sinh đã đến Nhật Bản thông qua phỏng vấn trực tuyến và liên kết truyền thông của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba.Vui lòng xem liên kết bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình tiếp nhận du học sinh.
Trang web tỉnh Chiba (Chương trình tiếp nhận du học sinh của tỉnh Chiba)

Liên kết truyền thông của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba

Đối với các du học sinh tham gia vào Chương trình tiếp nhận sinh viên người nước ngoài, Trung tâm sẽ nỗ lực giao tiếp với du học sinh thông qua phỏng vấn trực tuyến, gửi các tạp chí điện tử.
Những du học sinh quan tâm vui lòng xem các tạp chí điện tử đã phát hành do Trung tâm đăng tải.

Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 19) (2021-03-26 ・ 818KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 18) (2021-03-15 ・ 720KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 17) (2021-02-24 ・ 807KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 16) (2021-02-10 ・ 686KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 15) (2021-01-20 ・ 857KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 14) (2021-01-08 ・ 844KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 13) (2020-12-23 ・ 925KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 12) (2020-12-04 ・ 708KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 11) (2020-11-06 ・ 1157KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 10) (2020-10-21 ・ 736KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 9) (2020-10-05 ・ 1224KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 8) (2020-09-14 ・ 886KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 7) (2020-08-26 ・ 626KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 6) (2020-08-12 ・ 890KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 5) (2020-07-31 ・ 622KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 4) (2020-07-13 ・ 598KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 3) (2020-06-18 ・ 548KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 2) (2020-06-08 ・ 831KB)
Tạp chí điện tử của Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (số 1) (2020-05-22 ・ 826KB)